LINE PROMOTE_728x90.jpg

แท็บเล็ท (Tablet) ของเล่นหรือแหล่งเรียนรู้ใหม่

พ่อแม่และคุณครูรู้จักแท็บเล็ทดีพอหรือยัง ?

อุปกรณ์พกพาที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเด็ก หรือพื้นที่เล็กๆ ที่ครอบครัวจะใช้เวลาเรียนรู้การใช้งานและสร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวที่เรียกว่า แท็บเล็ท (Tablet) อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่ออัพโหลดรูปภาพส่วนตัว บอกเล่าชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะซึ่งต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าใจการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณกระดาษ ลดน้ำหนักของกระเป๋าหนังสือ เป็นเหมือนหนังสือมีชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ สามารถโต้ตอบผู้อ่านได้

หรือเป็นพื้นที่ในการแสดงความสร้างสรรค์ของเด็กๆ เช่น หนังสั้น มิวสิกวิดีโอ แอนิเมชัน บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น ตลอดจนสามารถทำให้กลายเป็นห้องสมุดที่สะสมหนังสือน่าอ่านไว้ได้มากมาย เป็นที่เก็บแอพพลิเคชันล้ำสมัย เพื่อบ่งบอกถึงความทันสมัยของเจ้าของ หรือเป็นที่เก็บแอพพลิเคชันที่จำเป็นต่อการทำงาน การพัฒนาผลงาน และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชันต่อไป เพื่อให้เกิดการใช้ แท็บเล็ท อย่างสร้างสรรค์ ไม่เกิดโรคติดแท็บเล็ท อย่างที่หลายฝ่ายเป็นห่วงกัน

เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กว่าแท็บเล็ทเป็นสื่อทันสมัย ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึ้นเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งพ่อแม่ ครู และนักเรียน ช่วยให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ทางภาษามีประสบการณ์เรื่องเทคโนโลยี การฝึกคิดสร้างสรรค์ เกิดความสนใจใฝ่รู้

ทางกรมสุขภาพจิตมีข้อแนะนำ ดังนี้

- พ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครู ต้องมีความพร้อมและรู้เท่าทันเทคโนโลยี

- ต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่จูงใจและเสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้

- จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้เด็กได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ได้ฝึกคิดและลงมือทำ

- ต้องใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น

เลือกซื้อสินค้าเพื่อพัฒนาการของลูก >> ที่นี่เลย

ขอบคุณเรื่องจาก : PB-mag.com