LINE PROMOTE_728x90.jpg

รู้จัก 9 ความหมายสิ่งของทำบุญ เสริมสิริมงคลชีวิต

สำหรับเพื่อนๆ ชาวท็อปส์ พิกส์ที่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากการรักษาศีล ยึดมั่นในหลักธรรมมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า “การทำบุญ” นับว่าเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาล และยังคงสืบทอดเป็นประเพณีเสมอมา ในสังคมไทย การทำบุญมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวาระโอกาส เช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมงคลสมรส วันขึ้นบ้านใหม่ วันเกิด หรือการทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ บ่อยครั้งที่เวลาทำบุญ พุทธศาสนิกชนจะนำสิ่งของ ชุดสังฆทานและชุดสังฆภัณฑ์ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อและบริสุทธิ์ ครั้งนี้แอดมินจึงจะมาบอกเล่า “9 ความหมาย” ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของทำบุญตามความเชื่อโบราณของคนไทย ไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง


In addition to observing the religious precepts, following the Buddha’s teachings and Dharma or the main principles of Buddhism, the Buddhists have been practicing the traditional ritual of merit-making since the Buddhist Era until today. Thai people make merit for a number of different purposes and on auspicious occasions such as Buddhist festivals, wedding days, house-warming ceremonies, birthday, or even the anniversary of the deceased. The Buddhists usually give alms and offerings to the monk with a pure heart and a pure mind. So, let’s find out the meaning of each offering offered to the monk according to Thai culture and beliefs.


*หมายเหตุ* : เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านค่ะ

*Remark*: This topic is relevant to personal beliefs and reader discretion is advised.

>>ช็อปชุดถวายสังฆทาน<<

>>Shop Monk Gifts Baskets<<


9 ความหมาย สิ่งของทำบุญ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

9 meanings of offerings given to the monk that are believed to bring good luck to life


จีวร - ขจัดอุปสรรค ปัดเป่าความทุกข์ให้มลายไป

Yellow robe - To remove the obstacles and eliminate grief and sorrow

การถวายจีวรพระแก่พระภิกษุสงฆ์ ตามความเชื่อจะช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ยากลำบากเข็ญ ตลอดจนอุปสรรคขัดขวางต่างๆ ทำให้สถานการณ์ร้ายเป็นสถานการณ์ดี


It’s believed that giving the yellow robe to the Buddhist monk would remove the suffering, sorrow, and all the obstacles from the giver’s life and also turn the bad situation into a good one.


อาสนะ - บารมี ชื่อเสียง เป็นที่เคารพนับหน้าถือตา

Asana or seat for the Buddhist monk - Virtue, honor, and admiration

ในชุดถวายสังฆทาน มักมีอาสนะประกอบอยู่ในสิ่งของถวายพระภิกษุสงฆ์ นอกจากจะใช้เป็นที่รองนั่งแล้ว อาสนะยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียงและความรุ่งโรจน์ เป็นที่เคารพต่อผู้อื่น และได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้าง


The monk offering set usually includes a seat for the Buddhist monk known as Asana. Apart from using it to sit while praying, Asana also symbolizes virtuous life, fame, and glory. It’s believed that the giver would earn respect and get help and support from others.ไม้เท้า - ชีวิตมั่นคง มีทรัพย์มั่งคั่งไม่ขาดสาย

Walking cane = Stability, constant wealth and prosperity

ไม่เท้าเปรียบได้กับความมั่นคง เพราะเป็นอุปกรณ์ช่วยค้ำพยุงร่างกาย ดังนั้นการถวายไม้เท้าแก่พระภิกษุสงฆ์นอกจากจะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์ผู้ชราภาพได้เดินเหินอย่างสะดวก ผู้ถวายไม้เท้าจะมีชีวิตที่มั่นคง แข็งแรง มีคนคอยสนับสนุนเกือกูล ทำสิ่งใดราบรื่นสมปรารถนา


Walking cane refers to stability as it provides additional support and balance for the body. Accordingly, offering a walking cane to the monk doesn’t only facilitate the senior Buddhist monk to walk