LINE PROMOTE_728x90.jpg

กินอย่างไรให้ห่างไกลวัณโรค

นอกจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังสร้างปัญหาด้านสุขภาพระบบทางเดินหายใจ จนสร้างปรากฏการณ์หน้ากากอนามัยขาดตลาด ทราบหรือไม่คะว่ามีโรคติดต่อร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่ติดต่อโดยการสูดเอาอากาศที่มีเชื้อเข้าไป ซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกันดี คือ "วัณโรค" นั่นเอง

Apart from the PM 2.5 pollution phenomena that’s been deteriorating your respiratory system so much that all face masks have gone sold out recently, there’s another just-as-bad disease that could be passed through the contaminated air you breathe and might be fatal for your health. This disease is known as “tuberculosis”.

เมื่อ 20 ปีก่อน วัณโรคเป็น 1 ใน 10 สาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุด แต่เนื่องจากสามารถป้องกันได้และรักษาให้หายขาดด้วยยาได้แล้ว จึงไม่จัดอยู่ในสิบสาเหตุการตายที่สำคัญ แต่ปัจจุบันกลับได้รับความสนใจจากองค์การอนามัยโลก เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและเชื้อเริ่มดื้อยาเพิ่มมากขึ้นด้วย ประมาณการว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 1.7 ล้านคนทั่วโลกเมื่อปีผ่านมา และในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ล้านคน ราว 600,000 คน ติดเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยาบำบัดหลัก

Just over 20 years ago, tuberculosis or “TB” was ranked as 1 of the 10 main causes of death. However, due to its preventability and curability through common medications, this disease is no longer a main cause of death at present. Still, tuberculosis is currently under the watch list of World Health Organization (WHO) as there have been a higher number of the infected and the bacteria causing tuberculosis to become more resistant to antibiotics. Last year, this disease claimed 1.7 million lives around the world approximately. And among the 10 million newly infected people, about 600,000 have the bacteria which are resistant to the main medications.

วัณโรคนั้นแตกต่างจากติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆ เนื่องจากเชื้อวัณโรคสามารถอยู่ในร่างกายผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่แสดงอาการแต่อย่างใด เรียกว่าวัณโรคระยะแฝง ทั่วโลกมีผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคระยะแฝงอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคน โดยสถิติเฉลี่ยแล้ว 10% ของวัณโรคระยะแฝงจะพัฒนาไปเป็นวัณโรคปอดภายใน 10 ปี สามารถติดต่อสู่บุคคลอื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะเกิดจากการไอ จาม หรือพูด ซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้ สามารถมีชีวิตลอยอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อมีผู้สูดเข้าไปจะเข้าสู่ถุงลมปอดและเกิดการอักเสบได้ สำหรับร่างกายของคนปกติที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง จะควบคุมเชื้อวัณโรคให้สงบนิ่งได้ โดยไม่มีอาการและยังไม่แพร่เชื้อ แต่ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กเล็กเชื้อก็อาจจะแสดงอาการเบื้องต้น เช่น ไอเรื้อรังนานกว่า 3 สัปดาห์ โดยไอมีเสมหะหรือมีเลือดปน มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย รู้สึกเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง และมีเหงื่อออกมากในตอนกลางคืน ...แต่ไม่ต้องกลัวนะคะ หากมีอาการข้างต้นและสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับยารักษาก็สามารถหายขาดได้ค่ะ

Bacteria causing tuberculosis are different from other types as they can remain inside the host body for a long period of time without manifesting any symptoms known as “latent tuberculosis” or a dormant stage. Currently, there’re approximately 2,000 million people around the globe who have this bacteria in the dormant stage. Statistically, 10% of the latent tuberculosis could develop to the active tuberculosis within 10 years. In the meantime, the infected could infect other people through tiny particles of phlegm and other airborne particles such as coughing and sneezing. The bacteria can stay alive in the air for hours and when another person inhales the contaminated air, the bacteria will penetrate deep into the lung’s alveoli causing it inflammable. For people with healthy immune system, the body will fight against the bacteria and keep it under control so there won’t be any symptoms. For those with impaired immune system as well as kids, however, there might be some signs of early stage symptoms such as coughing for more than 3 weeks consecutively without phlegm or with a bit of blood, low fever, fatigue, loss of appetite, loss of weight and unusual night sweat… But don’t you worry… If you’re experiencing one or some of these symptoms and thinking that you might be infected with TB, the best option is meet your general physician or doctor to diagnose and get a treatment at the earliest opportunity. Tuberculosis can be cured after all.

สำหรับการป้องกันวัณโรค ในทางการแพทย์แนะนำให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด และควรตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งฉีดวัคซีนบีซีจี (BCG) ให้ทารกแรกเกิดทุกราย ซึ่งวัคซีนชนิดนี้ สามารถป้องกันวัณโรคชนิดรุนแรงในเด็กเล็กได้ สำหรับผู้ป่วยนอกจากรับยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง ก็ควรอยู่ในห้องที่แสงแดดส่องถึง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรแยกห้องนอนต่างหาก ไม่ควรออกไปในที่ชุมชนและแออัด หากมีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอก ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากทุกครั้งเวลาไอหรือจาม งดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น เหล้า บุหรี่ หันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เช่น ผัก ผลไม้ ไข่ และเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังควรพักผ่อนให้เพียงพออีกด้วย

To prevent tuberculosis, it’s advisable to keep yourself healthy by working out regularly, eating healthy food and having enough rest. It’s also crucial to avoid usage of any narcotic drugs. And most importantly, have a lung checkup and x-ray annually. For new born babies, it’s highly recommended to have a BCG vaccination as this vaccine could help prevent a severe type of tuberculosis in small children. For TB patients, apart from taking the right medications regularly, they’re recommended to stay in a room where sunlight can reach and has good air circulation. The infected patients should stay in a separate room/area from other people in the house and shouldn’t go to a crowded public area. If there’s a need to go outside, wear a mask and cover the mouth every time you cough or sneeze. Consumption of all alcoholic beverages and smoking are not recommended. Eat healthy by having your “5 a Day” especially vegetables, fruit, eggs and meat. And make sure you have enough rest.

>>ช็อปเลย<<

>>Shop Now<<