LINE PROMOTE_728x90.jpg

อินทผลัม ผลไม้ทรงคุณค่าแห่งเดือนรอมฎอน

แม้ว่าอาหารจะเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งรอมฎอนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ “เทศกาลถือศีลอด” ของทุกๆ ปี การละเว้นการทานอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจวบจนพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลา 29-30 วัน จึงเป็นบททดสอบแห่งศรัทธาที่ท้าทายอย่างยิ่ง ครั้งนี้แอดมินจะมาบอกเล่าสาระน่ารู้ของพิธีถือศีลอดของชาวมุสลิม รวมถึงเรื่องราวของ “อินทผลัม” ผลไม้ที่พี่น้องชาวมุสลิมนิยมทานเพราะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานลงมาให้แก่มวลมนุษยชาติค่ะ


Food is recognized as one of the 4 requisites for humans, however, Muslims from all around the world usually abstain from eating or drinking from sunrise until sunset during the holy month of Ramadan or the “Fasting Festival” that takes place annually. Abstaining from food and drink for 29-30 consecutive days thus seems to be quite challenging. Here and now, we would love to provide you with an interesting fact about the sacred month of Ramadan and the story of “Dates”, the sacred fruit from God according to Muslim belief.


>>ช็อป มาย ช้อยส์ อินทผลัมอบแห้งคุณภาพดี<<

>>Shop High-Quality Dried Dates<<ที่มาของประเพณีถือศีลอด

History of “The Fasting Festival”


ตามความเชื่อของผู้นับถือศาสนาอิสลาม “รอมฎอน” หรือ เราะมะฎอน เป็นชื่อเรียกเดือนที่ 9 ตามปฏิทินฮิจเราะญ์ หรือปฏิทินจันทรคติของอิสลาม และเป็นเดือนที่สำคัญสุดเดือนหนึ่งของอิสลามิกชน เพราะเชื่อว่า เป็นเดือนที่ “พระอัลลอฮ์” ได้ประทานคัมภีร์อัลกรุอาน (พระวจนะของพระเจ้า) แก่ “ท่านศาสดา นบีมุฮัมมัด” เพื่อใช้สอนและเป็นดั่งเข็มทิศนำชีวิตของอิสลามิกชนเป็นครั้งแรก เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนแห่งรอมฎอน ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะปฏิบัติตนตามคำสอนอย่างเคร่งครัด รวมถึงประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี งดเว้นการกระทำต่างๆ ที่นำไปสู่ความชั่วและฝ่าฝืนพระเจ้า โดยจำแนกออกเป็น


Based on the Muslim belief, “Ramadan’ is the ninth month of the Hijri Calendar or the Islamic lunar calendar. The month is considered one of the sacred months for the Muslims because they believe that the Quran (The Word of God) was primarily revealed from Allah to Muhammad, the prophet of Islam during this month. Then, the messages were proclaimed and the Muslims were guided by the Word of God. And so, during Ramadan, the Muslims are required to perform their duties strictly, continue the practice of morals, and abstain from doing the unethical behaviors that are against the commands of God as listed below.


1. การกระทำโดยมือ : ไม่ทำร้ายหรือก่อขโมย

The hand: Abstain from doing harm to others or stealing.

2. การกระทำโดยเท้า : ไม่เดินไปสู่สถานที่ต้องห้ามและผิดอบายมุข

The feet: Abstain from making a visit to any forbidden area or the allurements that lead to ruin.

3. การกระทำโดยตา : ไม่ดูสิ่งลามกอนาจาร

The eyes: Abstain from watching pornography or indecent acts.

4. การกระทำโดยปาก : ไม่พูดจาโกหกโป้ปด นินทาว่าร้าย

The mouth: Abstain from gossiping, backbiting, or telling lies.

5. การกระทำโดยหู : ไม่ฟังเรื่องไร้แก่นสาร หรือฟังเรื่องนินทาผู้อื่น

The ears: Abstain from listening to anything nonsensical or gossip.


สำหรับในประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับ วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะเริ่มถือศีลอดและปฏิบัตหลักปฏิบัติ 5 ประการ และในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจะถือว่าเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่ชาวมุสลิมจะสั่งสมความดีด้วยหัวใจ และจะออกไปยังมัสยิดเพื่อประกอบศาสนากิจ เรียกว่า “เอียะติกาฟ” (Itikaf) กระทั่งสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจึงออกมาเฉลิมฉลองในวัน “อิฎิลฟิตรี” (Eid al-Fitr) เดือนที่ 10 ต่อจากเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่ผาสุก


In Thailand, The Sheikhul Islam has announced Tuesday 13th of April, 2021 the first day of the Ramadan Calendar for the 1422 Year Islamic Hijri. The Muslims begin fasting and practicing in accordance with the 5 Pillars of Islam. The last 10 nights of Ramadan are highly blessed and the Muslims are encouraged to elevate their spirits as well as go to the mosque to practice “Itikaf”. When the last day of Ramadan has finally arrived, the Muslims celebrate Eid al-Fitr, the 10th month of the Islamic calendar after Ramadan month which symbolizes a happy new beginning.


>>ช็อป มาย ช้อยส์ อินทผลัมอบแห้งคุณภาพดี<<

>>Shop High-Quality Dried Dates<<


วัตถุประสงค์ของการถือศีลอด

The purpose of fasting

การถือศีลอด เป็นภารกิจส่วนหนึ่งในเดือนรอมฎอนที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงความลำบาก อุปสรรค และความทุกข์ยากของการดำเนินชีวิต เพื่อฝึกจิตใจให้เกิดความอดทน รู้จักยับยั้งสิ่งเร้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหิวโหยและความลุ่มหลง อย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมที่สามารถถือศีลอดได้จะต้องบรรลุศาสนภาวะก่อน (เพศชายมีอายุ 15 ปี และเพศหญิงเมื่อเริ่มมีประจำเดือน)


Fasting is a mission that the Muslims shall practice during Ramadan in order to remind themselves of hardship, obstacles, and difficulties in living life. This way, the Muslims are trained to be patient and learn to restrain from hunger and passions. However, not all Muslims are obligated to fast. Young people begin to fast once they reach puberty (usually the age of 15 for boys and for girls once the menstruation begins).

ส่วนผู้ได้รับการยกเว้นคือ คนชรา คนป่วยเรื้อรังที่ผ่านการวินิจฉัยแล้วว่าไม่หาย หญิงมีครรภ์ คนที่มีร่างกายไม่แข็งแรง และผู้ที่ใช้แรงงานหนัก เช่น งานแบกหาม เพราะการถือศีลอดอาจเป็นอันตรรายต่อสุขภาพได้ กล่าวได้ว่าผู้ถือศีลอดจะต้องพร้อมทั้งกายและใจค่ะ นอกจากการถือศีลอด ชาวมุสลิมต้องกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และนบีมูฮำหมัดเป็นศาสนทูต ทำการบริจาคทาน (ซะกาต) ดำรงละหมาด และ ประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์ อีกด้วย


The Muslims who can exempt from fasting are the elderly, patients diagnosed with chronic illness, pregnant women, adults who have health problems, and laborers who do arduous jobs such as coolie because fasting might harm their health. It is obvious that fasting requires a person to be both mentally and physically ready. Apart from fasting, the Muslims shall worship no other god except Allah and Muhammad, the prophet of Islam. They also have to practice charitable giving (Zakat), spend time praying and make an annual pilgrimage to Mecca known as Hajj.


การทานอาหารในช่วงถือศีลอด

Foods for Fasting

อาหารที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถทานได้ระหว่างช่วงถือศีลอดคือ “อาหารฮาลาล” (Halal Food) ซึ่งผ่านการอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลาม และงด “อาหารฮารอม” (Haram Food) ซึ่งเป็นอาหารในข้อต้องห้ามของศาสนาอิสลาม สำหรับมื้ออาหารในช่วงถือศีลอดจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาสำคัญ คือ


Food for the Muslims during the Fasting Festival is “Halal Food” or the foods that have been approved according to the Islamic Law. Meanwhile, they have to abstain from “Haram Food” or the foods that are explicitly forbidden according to Islamic Law. During Ramadan, the 2 main meals are:


ซุโฮร์ (Suhoor) : มื้ออาหารก่อนแสงตะวันขึ้นที่จะช่วยเติมเต็มพลังงานตลอดวัน อาจเป็นอาหารมีโปรตีนและคาร์โบโฮเดรตสูง เช่น มะตะบะ และทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานตลอดวัน นอกจากนั้นควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อคงความชุ่มชื้นให้ร่างกาย


Suhoor: The pre-fast meal before sunrise should be high in carbohydrates and protein such as Mataba to keep the Muslims full all day long. They should also drink sufficient water to keep themselves hydrated.


อิฟตาร์ (Iftar) : มื้ออาหารหลังแสงตะวันดับลง ควรเลือกทานอาหารอ่อน เหลวและย่อยง่ายเพื่อไม่ทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนักจนเกินไป หรือทานผลอินทผลัมแห้งและจิบน้ำเปล่า จากนั้นจึงทำละหมาดมัฆริบ (Maghrib prayer) ยามพระอาทิตย์ตกดิน


Iftar: Iftar is the meal after sunset, so the foods should be fluid-rich and easy to digest to prevent the stomach from working hard. Some Muslims eat dates and drink plain water before performing Maghrib prayer after the sunset.


>>ช็อป มาย ช้อยส์ อินทผลัมอบแห้งคุณภาพดี<<

>>Shop High-Quality Dried Dates<<อินทผลัมผลไม้แห่งเดือนรอมฎอน

Dates, the sacred fruit during Ramadanอินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีลักษณะสูงใหญ่ เติบโตได้ดีในพื้นที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายหรือกึ่งทะเลทราย โดยเฉพาะแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ใบประกอบขนนก มีก้านยาวและผลเป็นพวง ผลอินทผลัมมีทรงกลมรี ผลอ่อนจะมีสีเขียว ส่วนผลสุกมีสีแดง ส้ม หรือน้ำตาลเข้ม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั้นๆ


Dates is a plant species in the palm families. The date tree is quite tall and tolerant to drought. The tree can grow in the desert area or semi-desert climate, especially in the Middle East and North Africa. It has long feather-like leaves, long spine with bunches of cylindrical-oval shape fruits. Raw dates are green in color while ripe dates appear to be red, orange, or dark brown depending on their varieties.


รสชาติของผลอินทผลัมสุกสีเหลืองทองมักมีรสหวานฉ่ำ และเจือฝาดบ้าง ส่วนอินทผลัมแบบอบแห้งจะมีรสหวานธรรมชาติจากน้ำตาลกลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส เมื่อทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอีกครั้ง อินทผลัมซึ่งเติบโตในพื้นที่แห้งแล้งจึงเปรียบดั่ง “ต้นไม้แห่งชีวิต” นั่นเองค่ะ


Usually, the golden yellowish dates taste sugary sweet or sometimes slightly astringent. Dried dates deliver a sweet flavor naturally. They contain fructose, glucose, and sucrose to keep you up and alive when you eat. People name dates “Tree of Life” because the date trees survive even in extremely dry conditions.


อินทผลัมอยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มายาวนานกว่า 5,000 ปี และปรากฏในความเชื่อของหลายศาสนา สำหรับศาสนาอิสลาม อินทผลัม เป็นผลไม้ที่ ท่านศาสดา นบีมุฮัมมัด ได้เคยสั่งสอนว่า “หากผู้หนึ่งผู้ใดถือศีลอด ก็ขอให้เขาละศีลอดด้วยอินทผลัม แท้จริงน้ำเปล่านั้นทำให้สดชื่น” อินทผลัมได้ถูกกล่าวถึงในอัลกรุอานและ “หะดีษ” (วัจนะศาสดา) โดยยกให้อินทผลัมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่พระเจ้าประทานให้มวลมนุษย์ได้ใช้ประทังชีวิตและใช้ประโยชน์อันมากมายค่ะ

Dates have long been a part of human civilization for over 5,000 years and appear in many different religious beliefs. The Muslims believe that Prophet Muhammad introduced dates to their ancestors and said that “When one of you is fasting, he should break his fast with dates; but if he cannot get any, then (he should break his fast) with water, for water is purifying.” Dates exist in the Quran and “Hadith” (Word of Prophet) as the sacred fruit given to humans as a gift from Allah as staple food so that human beings could survive and benefit from the fruit.


รู้จักกับ “ราชาแห่งอินทผลัม”

Getting to know “The King of Dates”


อินทผลัมสามารถทานได้แบบสดและแบบอบแห้ง สายพันธุ์ที่นิยมทานสดคือพันธุ์ “บาร์ฮี” (Barhi) ที่มีสีเหลืองสุก นอกจากนั้น อินทผลัมยังนิยมทานแบบอบแห้งซึ่งจะให้รสชาติหอมหวานธรรมชาติ ในบรรดาอินทผลัมอบแห้ง สายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ราชาแห่งอินทผลัม” ทั้งปวงคือพันธุ์ “เม็ดจูล” (Medjoul) มีสีน้ำตาลเข้ม เนื้อสัมผัสกึ่งแห้ง แต่มีความนุ่ม รสชาติหวานละมุน และอุดมด้วยใยอาหาร น้ำตาลธรรมชาติ คาร์โบไฮเดรต ตลอดจนแร่ธาตุสำคัญหลายชนิด อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย ควรทานอินทผลัมในปริมาณที่เหมาะสม


Both fresh and dried dates are edible, but the most popular date variety is the golden yellowish “Barhi” dates. The sugary sweet dried dates offering a naturally sweet flavor are also popular. Among all dried dates, the “Medjoul” variety is renowned as “The King of Dates”. The dark brown semi-dry Medjoul dates offer a soft-chewy texture and an extraordinary sweet flavor. They are rich in food fiber, natural sugar, carbohydrates, and a great number of essential minerals. However, for those who need to keep their blood sugar under control, they should consume a moderate amount.


จุดเด่นสำคัญของ อินทผลัมแห้งพันธุ์เม็ดจูลยู่ตรงขนาดเม็ดที่ใหญ่และเนื้อเยอะหากเทียบกับอินทผลัมพันธุ์อื่นๆ จึงเหมาะสำหรับทานหรือมอบเป็นของฝาก ที่ท็อปส์ เราคัดสรรอินทผลัมแห้งพันธุ์เม็ดจูลที่เติบโตในแถบบริเวณหุบเขาและบริเวณทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตสากลและความสะอาด ปราศจากการใช้สารเคมี จึงทำให้มั่นได้ว่าอินทผลัมจากท็อปส์ทุกเม็ดเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีรสชาติอร่อยค่ะ


Dried Medjoul dates are large and offer more flesh compared to other varieties. So, Medjoul dates can be a perfect snack or gift for all. At Tops, the Medjoul dates grown in the Arabah Valley and in the area around the Dead Sea are carefully selected with GMP certification to guarantee the quality. You can rest assured that you will get high-quality and chemical-free dates with extraordinary taste.


นอกจากนั้น อินทผลัมยังสามารถนำมารังสรรค์หลากหลายเมนูของคาวและของหวานแสนหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มแสนอร่อยมากมาย แอดมินอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ มาลองทำเมนูอาหารใหม่ๆ ที่ทั้งอร่อย ทำง่าย และสร้างสรรค์จากผลไม้แห่งสวรรค์ชนิดนี้กันในเดือนแห่งรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ ไม่ว่าจะเป็น เมนูอย่าง คุ้กกี้อินทผลัมกรุบกรอบ ไอศกรีมอินทผลัมรสสดชื่น น้ำอินทผลัมปั่น หรือจะเป็นข้าวผัดอินทผลัมก็ฟังดูน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ


Moreover, dates can be transformed into a variety of delectable dishes, desserts, or even super refreshing drinks! We would like to encourage you to try new and enticing homemade recipes and make something delicious out of this incredible fruit of paradises such as crunchy date cookies, date ice cream, date smoothie, and rice with dates. These are just some creative yet super tasty ideas you can try out at home during the month of Ramadan.


หลังรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาลถือศีลอดในเดือนแห่งรอมฎอน รวมถึงเรื่องราวของ“อินทผลัม” ผลไม้ทรงคุณค่าที่ได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์กันไปแล้ว แอดมินหวังว่าเพื่อนๆ จะหันมาให้ความสนใจผลไม้มากประโยชน์ชนิดนี้นะคะ สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่กำลังมองหาอินทผลัมแห้งคุณภาพดี สามารถช็อปได้ที่ ท็อปส์ หรือสั่งซื้ออย่างสะดวกสบายผ่านเว็บไซต์ Tops Online หรือแอปพลิเคชัน TOPS ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ :)


As now you enter the world of Muslims and learn more about the Fasting Festival during Ramadan and the history of “Dates”, the sacred fruit from God, we hope that this nutrient-dense fruit interest you more. If you are looking for high-quality dried dates, you can buy the fruits at the nearest Tops store or shop via Tops Online website or Application 24 hours.


>>ช็อป มาย ช้อยส์ อินทผลัมอบแห้งคุณภาพดี<<

>>Shop High-Quality Dried Dates<<


App Dowload_NEW REVISE(LINE)_LINE CARD.j

บทความมาใหม่

บทความมาแรง